Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN, KVK ZWOLLE, DOSSIERNUMMER 05066958

Versie augustus 2023

Van: Facet trainingen gevestigd en kantoorhoudende te (8191 JS) Wapenveld, Groteweg 5a

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Facet trainingen. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Facet trainingen en een opdrachtgever waarop Facet trainingen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Facet trainingen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voor- waarden volledig van toepassing. Facet trainingen en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Facet trainingen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven. Facet trainingen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
  Bij inschrijving via de website/via mail bij een training met open inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn conform de in de offerte genoemde BTW bedragen en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Facet trainingen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Facet trainingen anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Facet trainingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Facet trainingen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Facet trainingen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Facet trainingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Facet trainingen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Facet trainingen zijn verstrekt, heeft Facet trainingen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Facet trainingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Facet trainingen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Facet trainingen kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Facet trainingen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Facet trainingen of door Facet trainingen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Facet trainingen voor eventuele aanspraken van derden, die in ver- band met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Facet trainingen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Facet trainingen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Facet trainingen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Facet trainingen geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Facet trainingen kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Contractduur: uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Facet trainingen en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Facet trainingen derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 7 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Onder een vast honorarium wordt mede begrepen een vaste periodieke vergoeding.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Facet trainingen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn conform de in de offerte genoemde BTW bedragen.
 5. De verschuldigde kosten worden maandelijks in rekening gebracht.
 6. Indien Facet trainingen met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeen komt, is Facet trainingen niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Facet trainingen mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Facet trainingen kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen. Het honorarium wordt niet aangepast indien de aanpassing zou leiden tot een lager honorarium dan het laatst geldende. In dat geval blijft het laatst geldende honorarium ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer hoger zal zijn volgens de hiervoor genoemde formule. Bovendien mag Facet trainingen het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Facet trainingen, dat in redelijkheid niet van Facet trainingen mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 7. Facet trainingen zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Facet trainingen zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 8. Indien opdrachtgever de door Facet trainingen kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Facet trainingen genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 9. Indien Facet trainingen als gevolg van ontstentenis of belet, zoals ziekte, niet in staat is tot uitvoering van de overeenkomst, heeft Facet trainingen gedurende de eerste drie maanden van zijn ontstentenis of belet onverminderd recht op de vergoeding zoals hierboven bedoeld in artikel 7.2. Vanaf het moment dat Facet trainingen langer dan drie maanden aaneengesloten niet in staat is tot uitvoering van de overeenkomst als gevolg van ontstentenis of belet, kan Facet trainingen voor de resterende duur van zijn ontstentenis of belet geen aanspraak maken op de periodieke vergoeding zoals hierboven bedoeld in artikel 7.2.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Facet trainingen aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Factuur ontvangt opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van een training. Coaching gesprekken worden achteraf gefactureerd.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de op drachtgever zijn de vorderingen van Facet trainingen op de opdrachtgever onmiddellijk op eisbaar.
 4. Facet trainingen heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de open gevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Facet trainingen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Facet trainingen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallenen lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Mocht er restitutie van een bedrag nodig zijn, zal dit binnen 4 weken worden teruggestort.

Artikel 9. Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incasso zaken wordt geadviseerd.
 2. Indien Facet trainingen hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren; komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. Opdrachtgevers die als debiteur met betrekking tot betaling in gebreke blijven, zijn zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten bovenop de hoofdsom van de training verschuldigd.

Artikel 10. Klachtenregeling

 1. Overwegende dat het voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever gewenst is dat deze zich met een eventuele klacht over de uitvoering van een training, coaching of traject kan wenden tot een klachtencommissie indien bespreking van zijn onvrede met de trainer/ coach/ adviseur van Facet Trainingen niet tot een bevredigend resultaat leidt.
 2. Zie klachtenregeling. Op de website: www.facettrainingen.nl

Artikel 11. Annuleren

 1. Annuleren van een training kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van de e-mail. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de training brengt  Facet trainingen de opdrachtgever € 100 administratiekosten in rekening. Bij annulering tussen 4 en 6 weken brengt de Facet trainingen de opdrachtgever 50% van de kosten in rekening en binnen vier weken voor het begin van de opleiding/ cursus/ training het gehele bedrag.
 2. Bij annulering tijdens de training door de opdrachtgever is deze de volledige prijs verschuldigd, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling van Facet trainingen.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Facet trainingen, zal Facet trainingen in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Facet trainingen extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Bij onvoldoende inschrijvingen of indien een training door overmacht van Facet trainingen  niet door kan gaan, vervallen de kosten voor de opdrachtgever.
 6. Annuleren van een coachgesprek kan kosteloos tot 48 uur voor de afspraak.
 7. In geval van onvoorzien omstandigheden hebben zowel de opdrachtgever als Facet trainingen het recht om, in goed overleg, een opdracht te verplaatsen naar een andere datum.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. Facet trainingen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Facet trainingen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de overeenkomst door de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is Facet trainingen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Facet trainingen op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Facet trainingen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Facet trainingen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien Facet trainingen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Door Facet trainingen gegeven adviezen worden naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verstrekt. De opdrachtgever is jegens gebruiker echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop de adviezen worden uitgevoerd en de schade die daarvan mogelijk het gevolg is.
 3. Indien Facet trainingen aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Facet trainingen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Facet trainingen toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking een van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Facet trainingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Facet trainingen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Facet trainingen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Facet trainingen worden daaronder begrepen.
 3. Facet trainingen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Facet trainingen haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Facet trainingen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Facet trainingen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Facet trainingen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aan- gewezen derden mede te verstrekken, en Facet trainingen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Facet trainingen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Facet trainingen zich de rechten en bevoegdheden voor die Facet trainingen toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Facet trainingen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Facet trainingen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Facet trainingen behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

PDF algemene voorwaarden