Privacy Policy

Privacyverklaring Facet Trainingen

Facet Trainingen, gevestigd aan van Arnhemweg 1, 8051 RB Hattem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), stelt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Facet Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij inschrijving voor een training, e-learning, e-coaching, aanmelding voor de nieuwsbrief of gebruik van het contactformulier. Bij elk proces worden andere gegevens verzameld, waaronder de volgende: geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of bij betalingen (bankrekeningnummer). Daarnaast verwerken wij in het kader van uw training, e-learning of e-coaching gegevens over het leerproces, zoals aanwezigheid, evaluaties en uitgegeven certificaten/bewijs van deelnames. Verder verwerken wij gegevens over uw activiteiten op onze website (met inbegrip van uw IP-adres) om de gebruikerservaring te verbeteren en te kunnen afstemmen op de voorkeuren van u als gebruiker.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt?

Facet Trainingen verwerkt enkel bijzondere/gevoelige persoonsgegevens wanneer u hiervoor vrijelijk toestemming verleent. Het betreft beelden (foto’s en video’s) die tijdens bijeenkomsten kunnen worden gemaakt. Verder geldt dat Facet Trainingen niet de intentie heeft gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@facettrainingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welke doelen en op basis van welke grondslagen worden persoonsgegevens verwerkt?

Facet Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om inschrijvingen te kunnen verwerken;
 • Om betalingen te kunnen verwerken;
 • Om administratieve werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
 • Om ondersteuning te kunnen bieden bij de trainingen, coaching, etc.;
 • Om de leerervaring en/of dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om arbeidsovereenkomsten te kunnen uitvoeren;
 • Om te kunnen informeren over (nieuwe) diensten en producten èn wijziging van bestaande diensten en producten, zoals via de nieuwsbrief;
 • Om gebruikersaccounts te kunnen inrichten;
 • Om de website te kunnen verbeteren en het aanbod van diensten en producten af te kunnen stemmen op de voorkeuren van de gebruiker;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Van wie verzamelt Facet Trainingen persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt Facet Trainingen gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • Deelnemers aan trainingen, e-learning en e-coaching
 • Medewerkers, inclusief sollicitanten
 • Externen, inclusief tijdelijke inhuurkrachten
 • Bezoekers van de website

Gegevensdeling met derden

In opdracht van Facet Trainingen kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Facet Trainingen maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Facet Trainingen kan uw persoonsgegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Facet Trainingen bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Facet Trainingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@facettrainingen.nl . Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kunt u eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid die u kunt downloaden in de appstore. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Facet Trainingen wil u er tevens op wijzen dat u gerechtigd bent om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en vergelijkbare technieken

Facet Trainingen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Facet Trainingen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat een website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Technische beveiliging

Facet Trainingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@facettrainingen.nl.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een e-mail sturen naar info@facettrainingen.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 25 april 2018. Facet Trainingen behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.