Casemanagement

Deskundigheidsbevordering op de werkvloer.

Naast het uitgebreide aanbod aan trainingen, richt Facet Trainingen zich ook op casemanagement. Met casemanagement verlenen we zorg, hulp en coördinatie op maat.

Wat de casemanger doet

De casemanager begeleidt een team of meerdere teams, als praktisch adviseur, trainer en observator, waarbij deskundigheidsbevordering op de werkvloer een belangrijke rol speelt. De casemanager wordt altijd op basis van een tijdelijk contract ingezet in vastgelopen en complexe situaties betreffende de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, binnen de zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, verpleeghuiszorg, etc. Met name mensen met complexe problematiek hebben extra zorg en stimulans nodig, zodat zij zo goed mogelijk in hun leefomgeving kunnen functioneren. De casemanager biedt deze effectieve hulpverlening waarbij de vraag van de cliënt bepalend is voor de hulp die we inzetten.

Aanpak

Op basis van een aantal zorginhoudelijke vragen van een cliënt, wordt met een vooraf afgesproken doel een aantal gerichte handelingen ondernomen, die het hele spectrum van begeleiding en behandeling omvatten: beeldvorming, analyse, diagnose, daarna gevolgd door uitvoering en evaluatie. Dit proces vindt altijd multidisciplinair plaats met de betrokken medewerkers binnen de organisatie. Zo nodig worden andere deskundigen betrokken bij het proces. Deze ondersteuning kan variëren van enkele uren per week tot dagelijkse, intensieve begeleiding en ondersteuning en training van cliënten, ouders en verzorgers, en zorgverleners.

Bij dit proces wordt veelal gebruik gemaakt van de videocamera. Hierdoor wordt de cliënt met 'moeilijk verstaanbaar gedrag' een extra kans geboden. Ouders/begeleiders krijgen zo de mogelijkheid om nieuwe inzichten in de omgang en begeleiding van cliënten/kinderen te ontdekken. Daarnaast worden ouders/begeleiders bewust van hun eigen gedrag, hun eigen handelen en het effect hiervan. Hierdoor ontstaat een groeiend zelfvertrouwen van de ouder/begeleider, een groeiende motivatie om (weer) aan de slag te gaan. En zo komen er praktische handvatten in de begeleiding.

Effect

Het kind/de cliënt gaat ervaren zelf invloed te hebben op zowel de externe omgeving, de sociale en materiële aspecten, als op zijn interne omgeving, emoties en impulsen. Zijn zelfvertrouwen groeit hierdoor, waardoor persoonlijke mogelijkheden meer gerealiseerd worden.

Medewerkers worden door deze aanpak getraind in het gericht kijken naar de cliënt, het toepassen van de begeleidingsstijl en omgaan met 'moeilijk verstaanbaar gedrag', 'onbegrepen' gedrag. Op deze manier draagt de casemanager bij aan deskundigheidsbevordering op de werkvloer.

Dit proces wordt vorm gegeven vanuit de methodiek van Jacques Heijkoop. Zie voor meer informatie over de methodiek: www.heijkoop.nu

Expertise & Ervaring

Vanzelfsprekend beschikken wij over voldoende en adequate expertise en ervaring in het omgaan en begeleiden van mensen die naast een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en verpleeghuiszorg vragen, ook ernstige gedragsproblemen laten zien.