Opvang en nazorg

In de zorg en het (speciaal) onderwijs is de kans groter geconfronteerd te worden met vervelende of ingrijpende gebeurtenissen. Hierbij speelt ‘Opvang en Nazorg’ een cruciale rol. Er worden drie trainingen aangeboden over dit thema binnen de zorg en/of het (speciaal) onderwijs:

  1. Basistraining ‘Collegiale Opvang en Nazorg’ – voor medewerkers/begeleiders/leerkrachten
  2. Vervolgtraining ‘Collegiale Opvang en Nazorg’ – voor leidinggevenden
  3. Specifieke training ‘Opvang en Nazorg’ – voor Bedrijfsopvang Team


Basistraining ‘Collegiale Opvang en Nazorg’ – voor medewerkers/begeleiders/leerkrachten

Medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico om tijdens de uitoefening van hun werk met vervelende, ingrijpende of traumatische gebeurtenissen te worden geconfronteerd. Het gaat om de persoonlijke beleving na het incident, iedereen ervaart dit op geheel eigen wijze. Die persoonlijke beleving is een normale reactie op een vaak abnormale situatie. Ook een zeer ervaren medewerker kan te maken krijgen met de directe psychische gevolgen na een incident.

Doel
Inhoud

In deze basistraining leer je dat collegiale opvang en nazorg essentieel is binnen de professionaliteit van de medewerker. Die bewustwording en motivatie is de basis voor de ontwikkeling van nieuwe inzichten, vaardigheden en opgedane kennis.

We gaan in op de basisprincipes van collegiale opvang en nazorg, op de persoonlijke beleving na een incident, we wisselen ervaringen uit en plaatsen dit in een theoretisch kader. We gaan in op verwerkingsverschijnselen en we gaan in op wat je wel doet en niet doet bij een eerste opvanggesprek.


Vervolgtraining ‘Collegiale Opvang en Nazorg' leidinggevenden

Opvang bieden is een plicht, opvang weigeren een recht. De leidinggevende speelt een cruciale rol bij de organisatie van een veilig werk-, woon- en leerklimaat, hij is immers inhoudelijk verantwoordelijk voor veiligheidsbeleid en de uiteindelijke kwaliteit van zorg. Hij zorgt voor een open cultuur waar agressie regelmatig op de agenda komt, waar efficiënte registratie plaatsvindt van incidenten en het normaal is om over agressie te spreken.

Doel
Inhoud
Het is van belang dat leidinggevenden zich door deze training bewust worden van hun verantwoordelijkheden betreffend opvang en nazorg en daarnaast de basisvaardigheden verwerven om hun taken daarvoor goed te kunnen uitvoeren.

Naast de basisprincipes van collegiale opvang en nazorg, krijg je inzicht in de verschillende verwerkingsstijlen. We besteden extra aandacht aan de verstoring en/of stagnatie van het verwerkingsproces, we geven inzicht welke taken van belang zijn. De tevredenheid over de opvang en nazorg wordt grotendeels bepaald door de opstelling van de leidinggevende.


Specifieke training ‘Opvang en Nazorg voor Bedrijfs Opvang Team (BOT)'

Er zijn meerdere opvangmodellen, bedrijfsopvang blijkt de meeste voordelen te hebben. Er is een belangrijke en gezamenlijke inzet nodig bij de opvang en nazorg na ingrijpende en traumatische ervaringen: van de directe collega's, de leidinggevende en het bedrijfsopvangteam. De eerste twee spelen een essentiële rol bij de eerste acute opvang vlak na de gebeurtenis. Een bedrijfsopvangteam bestaat uit medewerkers met extra training en bagage op het gebied van opvang en nazorg.

Doel
Inhoud

Deze praktijkgerichte training heeft als doel om de praktische vaardigheden en theoretische kennis aan te leren die nodig is bij de doelgerichte, gespecialiseerde en protocollaire opvang door een bedrijfsopvangteam.

In deze teamtraining, waarbij we met voorkeur het voltallige bedrijfsopvangteam trainen, hanteren we de volgende modules: basisprincipes van opvang en nazorg, verwerkingsfasen en verwerkingsverschijnselen, risicofactoren en de verstoorde verwerking, uitwisseling van eigen ervaringen en de professionele zelfhantering, gesprekstechnieken en het driegesprekken model en tot slot de persoonlijke en professionele grenzen en beperkingen van opvang.


Interesse in één van deze trainingen?

Bent u geïnteresseerd in één van deze trainingen? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?